mobiliteit jargon
uitgelegd (w-x)

w

wachttijd

De tijd tussen het akkoord op de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst en de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het recht op een WW-uitkering ontstaat na het verstrijken van de wettelijke opzegtermijn die geldt bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Zie fictieve opzegtermijn.

war for talent

De term "war for talent" stamt uit 1997 en wordt toegeschreven aan Steven Hankin van McKinsey. Het verwijst naar de toenemende inspanning die werkgevers moeten doen om getalenteerde medewerkers aan te kunnen trekken en te behouden.

wederzijds goedvinden

Een werkgever en werknemer zijn het eens over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt en leggen deze afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

werkgarantie

De verzekering van een werkgever dat je ondanks een reorganisatie je werk behoudt.

werkgeversdienstverlening

Informatie en advies van gemeenten en UWV aan werkgevers, bijvoorbeeld voor als je iemand wilt aannemen met afstand tot de arbeidsmarkt en bijbehorende subsidies, regelingen en financiële voordelen.

werkgeversimago

Het werkgeversimago (of werkgeversmerk) is het totaalbeeld dat bij kandidaten bestaat over de organisatie als werkgever. De Engelse term is employer brand.

werkgeversmerk

Het werkgeversmerk (of werkgeversimago) is het totaalbeeld dat bij kandidaten bestaat over de organisatie als werkgever. De Engelse term is employer brand.

werkgeversorganisaties

Overkoepelende organisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland die de belangen behartigen van werkgevers.

werkgeversservicepunt (WSP):

Een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen.

werkloosheidsbestrijding

Overheidsbeleid gericht op het terugdringen van werkloosheid.

werkloosheidsuitkeringen

Uitkeringen bij werkloosheid, waarvan de WW de belangrijkste is.

werkloosheidswet (WW)

De wet die werknemers verzekert tegen financiële gevolgen van werkloosheid, vaak wordt hier ook de uitkering in het kader van de WW mee bedoeld.

werklozen

Mensen die geen betaald werk hebben maar wel op zoek en direct beschikbaar zijn voor een betaalde baan, maar geen werk hebben kunnen krijgen.

werkzekerheid

De zekerheid dat je aan het werk blijft, niet noodzakelijkerwijs bij dezelfde werkgever. 

wervingsbehoefte

Dit is het totaal aantal nieuwe medewerkers dat de organisatie nodig heeft in een bepaalde periode.

wervingsinstrumenten

Alle media en middelen die je gebruikt om in de wervingsbehoefte te voorzien.

wervingskracht (zie ook recruitmentkracht)

Het vermogen van een organisatie om voldoende goede kandidaten aan te werven tegen kosten lager of gelijk dan gangbaar in de markt.

Wet melding collectief ontslag (WMCO)

Een werkgever die meer dan 20 mensen wil ontslaan moet het volgens deze wet contact opnemen met de vakbonden.

De mobiliteit jargonbuster w-x van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter w of x. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen werkgeversservicepunt, wet melding collectief ontslag, werkloosheidswet en werkzekerheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.